Fondsen

Fondsen

Hieronder staan een aantal fondsen die verbonden zijn aan Tubbergen, die regionaal werken en die landelijk georiënteerd zijn. Deze lijst wordt blijvend bijgewerkt, maar pretendeert op geen enkele manier volledig te zijn, aangezien dit veld blijvend aan wijzigingen onderhevig is.

stimuleringsregeling ‘Mentaal Welzijn Jongeren & Corona’

Fonds21 opende dit  fonds op 1 maart 2021 met een focus op jongeren tussen de 12 en 30 jaar, om de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren te verzachten.

 • Aanvragers: professionele organisaties die actief werken met jongeren en die ervaring hebben met de thematiek.
 • Aangevraagde bedrag is minimaal €10.00 Het gaat hierbij om projecten die nog dit jaar (2021) (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden.
 • “Fonds 21 is op zoek naar projecten die nog dit jaar (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden. Dat kunnen zowel nieuwe initiatieven zijn als bestaande projecten zijn die kunnen worden opgeschaald.” Zie dit Facebook bericht.

Regeling Experiment

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per 1 februari 2020 een nieuwe subsidieregeling geopend, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.

 

LangLeveKunst

Wat begon als een pilot in 2013 krijgt in 2021 een duurzaam vervolg: vandaag lanceren Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen.

Music Support Overijsselmusic supports overijssel 960x540

In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds presenteert Poppunt Overijssel een nieuw fonds: Music Support Overijssel. Deze regeling is bedoeld om ambitieuze artiesten uit deze provincie te ondersteunen, van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Met een bijdrage kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken.

Per act kan er maximaal €1000 worden aangevraagd verdeeld over zes aanvraagrondes.

De beoordelingscommissie komt zes keer per jaar samen. Aanvragen die voor de genoemde deadline binnen zijn, worden dan besproken. Enkele dagen hierna krijg je bericht.

🔹 Deadline ronde 1: 24 november 2020 (uitslag: dinsdag 1 december 2020)
🔹 Deadline ronde 2: 26 januari 2021 (uitslag: dinsdag 2 februari 2021)
🔹 Deadline ronde 3: 30 maart 2021 (uitslag: dinsdag 6 april 2021)
🔹 Deadline ronde 4: 25 mei 2021 (uitslag: dinsdag 1 juni 2021)
🔹 Deadline ronde 5: 27 juli 2021 (uitslag: dinsdag 3 augustus 2021)
🔹 Deadline ronde 6: 28 september 2021 (uitslag: dinsdag 5 oktober 2021)

Regeling Broedplaatsen Twente

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland. Maar Twente wil verder groeien. Hierbij speelt het stimuleren van het creatieve klimaat een grote rol. Om creatieven voor de regio te behouden en aan te trekken gaat per 1 september 2020 de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching. Er is 1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar vanuit de Regio Deal van het Rijk. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 onder meer tien creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen.

VNG Subsidieregeling voor kunst en cultuur in sociaal domein

Om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, is er nu de subsidieregeling ‘Samen Cultuurmaken’. Met de subsidieregeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de samenwerking tussen het sociale en culturele domein.

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.

BNG Cultuurfonds bng-cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Het project moet minimaal een regionaal bereik hebben en opgezet en/of uitgevoerd in samenwerking met professionals. Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel.

Cogas Cultuurfondsani_cogas-logo

Het Cogas Cultuurfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Twente, waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.

Jaarlijks wordt in mei bekend welke initiatieven een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen. Voor het Cultuurfonds 2020 kunnen geen aanvragen meer ingediend worden (deadline was 1 feb). Vanaf 1 november 2020 (tot 1 feb 2021) kan je weer een bijdrage voor 2021 aanvragen. Zie voor aanvraagformulier en meer info de website.

Overige sponsorverzoeken
Heeft u een sponsorverzoek? Klik dan hier voor de website.

Cogas Cultuurprijs

Van alle organisaties die een bijdrage krijgen uit het Cogas Cultuurfonds, komt er één in aanmerking voor een extra prijs: de Cogas Cultuurprijs. De Cogas Cultuurprijs is een prijs die Cogas jaarlijks uitreikt aan een bijzonder cultureel initiatief in de Cogas regio.

Uit de inzendingen worden jaarlijks drie bijzondere inzendingen genomineerd. Via Facebook kan het publiek stemmen en zo wordt de prijswinnaar bekend. Te winnen is een geldprijs van € 1.000,- en een award.

Euregio

Grensoverschrijdende samenwerkingen voor culturele activiteiten kunnen via de EUREGIO financieel ondersteund worden door het INTERREG V A project Kunstverbinding of door het project voor Ontmoetingen.

Projectoproepen voor subsidie tot € 25.000
“Meerdere keren per jaar organiseren wij projectoproepen voor grensoverschrijdende ontmoetingen (max. € 1.000 subsidie) en meer intensieve en langdurige samenwerking (max. € 25.000 subsidie).” (bron: nieuwsbrief Euregio, dd 2020-07-16) Zie de website.

EUREGIO taNDem

taNDem is een grensoverschrijdend project dat zich richt op Duitse en Nederlandse kunstenaars, cultuurverenigingen en -instellingen en andere cultuurmakers uit de EUREGIO. In gezamenlijke “taNDems” moeten zij samen kunst- en cultuurprojecten met betrekking tot een bepaald jaarthema uitvoeren. De aanvragers kunnen daarvoor maximaal €15.000 subsidie ontvangen.

Zie de taNDem pagina op de EURGIO-website hier, en de taNDem website.

Fonds 21  Fonds21

Fonds 21 (vroeger SNS Reaal Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving door ideële doelen te steunen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Het fonds steunt onder meer projecten voor de basisschool, het vmbo, havo/vwo en het mbo. Fonds 21 heeft in 2017 een programmaregeling geïnitieerd, die culturele instellingen stimuleert kwalitatief en toegankelijk aanbod voor mbo’ers te ontwikkelen. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Let op: dit is een fonds voor professionele kunsten. U kunt minimaal 10.000 euro aanvragen.

Fonds Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering stimuleert ondernemerschap in de hele culturele en creatieve sector met een breed productaanbod. De doelstelling is om individuen en organisaties in de creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te versterken. Het Fonds verstrekt leningen tegen lage rentes. Ook geeft het garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden. Het Fonds heeft geen winstoogmerk.

FransenfondsAgfra

Agfra Holding heeft het Fransenfonds opgericht, dat financiële steun verleent aan o.a. organisaties, clubs en verenigingen. De Stichting beoogt cultuur, sport en wetenschap in de regio Twente te stimuleren door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften.

Voorwaarden:

 1. De aanvraag dient een maatschappelijk, sportief of cultureel doel.
 2. Het bevat een beschrijving van de activiteit en de reden voor de aanvraag.
 3. Het gaat om incidentele (geen structurele) financiële ondersteuning.
 4. Tussen de activiteit en de aanvraag zit minimaal drie maanden.
 5. De aanvraag is voorzien van een begroting en informatie over andere benaderde instellingen.

Fonds voor Cultuurparticipatiefondscultuurparticipatie-150x150

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn

 • actieve cultuurdeelname in vrije tijd en het sociale domein
 • amateurkunst,
 • cultuureducatie
 • en volkscultuur.

Subsidieregelingen Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Ze geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen.

Cultuur en sociaal domein:

Een subsidieregeling voor actieve cultuurdeelname in de vrije tijd, die cultuur en het sociale domein vind je hier. Doel: het (nog beter) samenwerken en zo cultuurmaken toegankelijker te maken.

Fonds Podiumkunsten   fondspodiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst (muziek, dans en theater) in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal).

Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek. Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar talentontwikkeling.

Geefwet 

Particulieren en bedrijven kunnen kunst en kunstenaars ondersteunen. De overheid stimuleert dit door de Geefwet.
De Geefwet maakt giften aan kunst en kunstenaars voor particulieren fiscaal aantrekkelijk. Want giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Speciaal hiervoor is er de campagne Daar geef je om.

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds (GVMF)

Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds is opgericht ter gelegenheid van 400 jaar Grolsch in 2015. Het is een cadeau van Grolsch aan de regio om de sociale en economische groei in de regio te stimuleren. Het fonds heeft als doel om ‘vakmanschap is meesterschap’, in de breedste zin van het woord, in Twente en de Achterhoek te ondersteunen. Hierbij wordt groot belang gehecht aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid.

Voorwaarden:

Het project en/of initiatief moet plaatsvinden in Twente of de Achterhoek. Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds biedt financieel steun aan initiatieven die voldoen aan de volgende vier criteria:
Ondernemerschap – Wat draagt het project en/of initiatief lokaal bij?

 • Innovatie – Bevat het initiatief een innovatief karakter of een vernieuwende factor?
 • Duurzaamheid – Is het project duurzaam of zijn er duurzame maatregelen getroffen?
 • Karakter – Wat draagt het initiatief bij aan de maatschappij?

Vanaf 1 december 2019 tot en met 31 maart 2020 kunnen projecten/initiatieven ingediend worden bij het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds via hun aanvraagformulier. In april zullen de ingediende projecten worden beoordeeld, waarna in mei 2020 de gehonoreerde projecten op de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond bekend worden gemaakt.

ING Nederland Fonds – landelijke initiatieven

Elk kwartaal komt het bestuur bijeen om de ingezonden aanvragen voor grootschalige, impactvolle initiatieven te beoordelen. Projecten die aansluiten bij de missie van het ING Nederland fonds komen vervolgens in aanmerking voor een ondersteuning. Een aantal punten waar het bestuur op toetst:

 • Worden mensen vooruit geholpen?
 • Bestaat er een langetermijneffect op het leven van deze mensen?
 • Is het initiatief grootschalig en regio-overschrijdend?
 • Is er genoeg potentie om het project te laten groeien?
 • Bestaat er genoeg steun van andere partijen in de samenleving?
 • Is de impact van het project duidelijk te meten?

Kun jij op al deze vragen JA beantwoorden? Mail dan naar nederlandfonds@ing.nl.

Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijsselpr_bernhard_cultuurfonds_logo

Dit fonds van de Provincie Overijssel is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het is gericht op rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die:

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of kunnen doen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Voor die kinderen betalen het Jeugdfonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

fondsmondriaan-150x150

Mondriaan Stichting

 

Een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt en stimuleert.

Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

De Jongbloed Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogme

rk werken. De stichting De Jongbloed Foundation richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

Nederlands Letterenfonds

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO)pr_bernhard_cultuurfonds_logo

Voor rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-. 

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Daarnaast bieden onderstaande projecten ook culturele mogelijkheden:

 • Oranje Fonds
  Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is.
 • NLdoet
  Voor deze landelijke vrijwilligersdag (meestal op de derde vrijdag en zaterdag van maart) kunnen klussen aangemeld worden. Vrijwilligers kunnen zich als team en individueel aanmelden voor een activiteit. Voor klussen kan een financiele bijdrage aangevraagd worden
 • Nationale Burendag
  Jaarlijks tijdens het 4e weekeinde van september; voor activiteiten met/voor de buurt kan een financiele bijdrage gevraagd worden. Dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

Prins Bernhard Cultuurfonds – OverijsselPBCF-waardebonnenactie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
Subsidie aanvragen… Hoe werkt het?

Werkterreinen:
– Podiumkunsten
– Beeldende kunst
– Monumentenzorg
– Geschiedenis en letteren
– Natuurbehoud

Prins Bernhard Cultuurfonds – Huur licht, geluid en podiumdelenPBCF-waardebonnenactie

Individuele aanvragen van (theater- en toneel-)groepen of verenigingen voor theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht en geluid of podia worden in principe niet gehonoreerd.

In plaats daarvan heeft het fonds ervoor gekozen om op een aantal plaatsen, verspreid over de provincie Overijssel, semi-professionele licht- en geluidsapparatuur, alsmede podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen.

Nadere informatie omtrent deze poolinstallaties en de huurmogelijkheden vindt u in de folder Huur licht, geluid en podiumdelen.

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Daarnaast bieden onderstaande projecten ook culturele mogelijkheden:

 • Oranje Fonds Collecte
  Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is. Voor 2018 kan aanmelden tot 1 april.
 • NLdoet
  Voor deze landelijke vrijwilligersdag (meestal op de derde vrijdag en zaterdag van maart) kunnen klussen aangemeld worden. Vrijwilligers kunnen zich als team en individueel aanmelden voor een activiteit. Voor klussen kan een financiele bijdrage aangevraagd worden
 • Nationale Burendag
  Jaarlijks tijdens het 4e weekeinde van september; voor activiteiten met/voor de buurt kan een financiele bijdrage gevraagd worden. Dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

Stichting de Houtmaathoutmaat-185x40

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Rabobank Noord en West TwenteRabobabnk-logo

De Rabobank doet aan sponsoring en heeft een coöperatiefonds. Ook kunnen leden via de Rabo Clubkas Campagne stemmen op doelen die zo een sponsorbijdrage kunnen krijgen.

Sponsoring:

“De meeste verenigingen en stichtingen in ons werkgebied ondersteunen wij via de Rabo ClubSupport. Met een aantal geselecteerde verenigingen heeft de bank nog wel een strategische samenwerking in de vorm van sponsoring. Sponsoring is een manier om samen te werken met verenigingen met als doel elkaar te versterken en een gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie.

Coöperatiefonds:

Dit fonds richt zich op (duurzame) initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. “Jaarlijks stelt Rabobank Twente Oost 4% van de nettowinst beschikbaar in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij verenigingen of stichtingen tot € 5000,-. In bijzondere situaties is een hogere bijdrage mogelijk.”. 

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes. Tijdslijnen:

  • Eerste ronde: Aanvraag indienen voor 1 maart
  • Tweede rond: Aanvraag indienen voor 1 september

Zie de website (naar beneden scrollen).

Rabo ClubSupport

Voorheen heette deze actie Donatiefonds, en daarna Rabo Clubkas Campagne. Per 2020 is de nieuwe naam Rabo ClubSupport.

“Klanten van de bank (vanaf 12 jaar) verdelen het jaarlijkse sponsorbedrag. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Twente Oost bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich hiervoor aanmelden. In 2018 verdeelden onze klanten € 100.000,-, in 2019 was dit bedrag maar liefst € 150.000,-. Vanaf 2020 wordt de Rabo Clubkas Campagne vervangen door Rabo ClubSupport.

Niet de bank, maar de klanten bepalen bij deze campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. Het minimale bijdrage dat een vereniging/stichting kan verkrijgen is € 100,- waarbij de stemprocedure waarborgt dat klanten op tenminste twee clubs moeten stemmen. De vereniging/stichting kan door eigen publiciteit invloed uitoefenen op het aantal te ontvangen stemmen. Een goede campagne voeren kan de club veel extra stemmen opleveren.”

Deze actie wordt gestart in het najaar van 2020. (bron: website Rabobank 10-02-2020)

Zie de website.

Senasena logo

Sena regelt de naburige rechten van artiesten en producenten. Professionele muzikanten uit alle muziekgenres, die niet genoeg middelen hebben voor een kwalitatief hoogwaardige geluidsopname, kunnen een beroep doen op het Sena Muziekproductiefonds.

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).
DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

Stichting IBN RoesjdIBN Roesjd

De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen. Sector: educatie en welzijn.

Maximale bijdrage per project: € 1500,-
Indienen aanvraag via formulier op de site. Contact met secretaris ook via een (ander) formulier op de site.

Stichting Roelvink Fonds

Stichting Roelvink Fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele initiatieven in Twente en de Achterhoek die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De aanvraag moet dienen voor het aanschaffen van materialen/apparatuur voor een project (dat meerdere keren plaatsvind).

In aanmerking voor een gift komen organisaties die:
– een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status hebben
– een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status hebben

De aanvraag moet gaan over een initiatief:

 • dat vaker dan één keer plaatsvind
 • dat plaatsvind in Twente of het oostelijke deel van de Achterhoek.
 • dat valt binnen de sector Kunst&Cultuur, Sport, Mens en maatschappij, Natuur en omgeving,
  Erfgoed. Enige specifieke voorwaarde is dat de activiteit geen verruwend karakter heeft (bijv. de sport-activiteit).Voorwaarden voor de aanvraag:
 • aanvraag moet dienen voor het aanschaffen van materialen/apparatuur voor een project (dat meerdere keren plaatsvind)
 • er zijn geen specifieke eisen t.o.v. de begroting. (Over bijv. de verhouding van hun bijdrage t.o.v. andere fondsen, of minimale of maximale bedragen.)
 • Cofinanciering kan soms een voorwaarde zijn, dit hangt van het project af.
 • Er zijn geen bijzondere regels voor de activiteit wat betreft startdatum (eerste editie/pilot al geweest, geen bijzondere regels hiervoor)Nodig voor aanvraag: Projectomschrijving
   ANBI verklaring belastingdienst
   Meest recente balans en resultatenrekening  Gespecificeerde opgave kosten en/of offertes  Projectbegroting/dekkingsplanNiet voor steun in aanmerking komen– exploitatiekosten
  − éénmalige evenementen – diensten/kosten/lonenInsturen

  Volledig ingevuld en ondertekend inclusief bijlagen sturen aan l.hamer@roelvinkfonds.nl of per post aan: Stichting Roelvink Fonds
  T.a.v. Linda Hamer
  Postbus 172,
  7500 AD Enschede

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. En ook voor e-cultuur, games en videoclips. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie.

VSBfonds

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.

VSBfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project.

Het beleid van Kunst & Cultuur richt zich in hoge mate op het publiek: het fonds wil mensen in contact brengen met allerlei vormen van kunst en cultureel erfgoed. VSBfonds wil echter ook dat contact verdiepen, door bijvoorbeeld cultuureducatie of het actief beoefenen van kunst.